• Statut :

  Wersja do pobrania  STATUT
  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego
  Rozdział I
  Nazwa, teren działania i charakter prawny
  § 1
  Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego" w dalszej części Statutu zwane jest "Stowarzyszeniem".
  § 2
  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  § 3
  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków
  § 4
  Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
  § 5
  Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zawierających nazwę Stowarzyszenia
  § 6
  Stowarzyszenie ma prawo tworzyć kluby na terenie swojego działania.
  § 7
  Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej ogółu członków.
  Rozdział II - Cel i środki działania
  § 8
  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Organizowanie ruchu społecznego na rzecz tradycji i pamięci Patrona oraz polskiej szkoły anestezjologii i intensywnej terapii.
  2. Stworzenie członkom warunków zdobywania specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ich zainteresowań naukowych różnymi metodami i technikami stosowanymi w anestezjologii i intensywnej terapii, w tym tworzenie stypendiów krajowych i zagranicznych.
  3. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i szkoleń zarówno krajowych jak i zagranicznych poświęconych aktualnym problemom anestezjologii i intensywnej terapii, a także bezpieczeństwo pacjenta oraz sprawowanie opieki nad stażystami z kraju i z zagranicy.
  4. Organizacji działalności pozwalającej gromadzić środki na zakup aparatury medycznej i badawczej przeznaczonej dla potrzeb rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii oraz bezpieczeństwa pacjenta.
  5. Gromadzenie pamiątek dotyczących anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce i propagowanie w kraju i za granicą jej dorobku. Szczególną rolę spełniać tutaj będzie przyznawanie medalu im. Ludwika Bierkowskiego.
  § 9
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez:
  1. Reprezentowanie celów Stowarzyszenia przed stosownymi władzami, organizacjami i instytucjami.
  2. Współpracę i wymianę wiedzy, myśli i doświadczeń z innymi \stowarzyszeniami, klubami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
  3. Opracowanie wydawnictw i redagowanie czasopism związanych z celami Stowarzyszenia.
  4. Upowszechnianie wiedzy poprzez organizację szkoleń i prowadzenie szeroko rozumianego doskonalenia zawodowego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
  5. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków związanych z realizacją celów statutowych, w tym tworzenie funduszów umożliwiających realizację celów wymienionych w § 8.
  6. Obronę praw i interesów anestezjologów.
  7. Prowadzenie działalności gospodarczej
  Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki
  § 10
  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych
  2. Członków nadzwyczajnych
  3. Członków wspierających
  4. Członków honorowych
  § 11
  Uchwałę o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, po uprzednim złożeniu deklaracji przez kandydata na członka.
  § 12
  Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która zgłosi chęć uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i podpisze deklarację członkowską oraz wniesie stosowne opłaty.
  § 13
  Członkiem nadzwyczajnym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, który bierze udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie szkoleniu, współpracy, sympozjum, konferencji lub chce popierać materialnie działalność Stowarzyszenia.
  § 14
  Członkiem wspierającym może być osoba prawna z kraju lub zagranicy.
  § 15
  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która zadeklarowała lub okazała pomoc i poparcie dla Stowarzyszenia i jego działalności statutowej, lub zasłużyła się jako członek zwyczajny Stowarzyszenia.
  § 16
  1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo:
  a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia
  b) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
  c) zgłaszania wniosków i postulatów Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Członków
  d) wysuwania pisemnych wniosków i postulatów wraz z uzasadnieniem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
  e) korzystania a urządzeń, literatury, form działalności i pomocy, jakimi dysponuje Stowarzyszenie
  2. Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi mają prawa określone w pkt. 1b, c oraz e.
  § 17
  Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
  1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych
  2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  3. Regularnie opłacać składki członkowskie
  4. Wywiązywać się z przyjętych na siebie zobowiązań wobec Stowarzyszenia i innych członków.
  § 18
  Członkostwo ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi
  2. Wykreślenia Uchwałą Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie zalegania z opłatami z tytułu składek
  3. Wykreślenia Uchwałą Zarządu za czyn niehonorowy, za postępowanie na szkodę Stowarzyszenia lub za drastyczne naruszenie Statutu, regulaminów i uchwał.
  4. Śmierć członka zwyczajnego
  5. Likwidacja osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
  6. Likwidacji Stowarzyszenia
  § 19
  Od decyzji o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie na piśmie do Walnego Zgromadzenia w terminie do 14 dni od doręczenia członkowi decyzji.
  § 20
  Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po wykluczeniu może nastąpić na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
  Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia i zasady organizacyjne
  § 21
  1. Władzami Stowarzyszenia są:
  - Walne Zgromadzenie Członków
  - Zarząd Stowarzyszenia
  - Komisja Rewizyjna
  2. Kadencja władz trwa 3 lata.
  § 22
  Walne Zgromadzenie Członków
  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
  2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne:
  a) zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku;
  b) nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na wniosek przynajmniej pięciu członków zwyczajnych
  3. Do ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność przynajmniej 50% liczby członków. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie ważne jest bez względu na ilość obecnych członków
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
  § 23
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:
  - wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  - uchwalanie programu działania i podejmowanie uchwał, zaleceń, wniosków
  - ustalanie regulaminów wewnętrznych
  § 24
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i rozpatruje tylko te sprawy dla których zostało zwołane.
  § 25
  1. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
  2. W czasie trwania kadencji Zarząd może dokooptować do swojego składu członków w miejsce ustępujących.
  § 26
  Zakres działania Zarządu:
  a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez prezesa lub upoważnionego przez Zarząd Zastępcę
  b) Zarządzanie sprawami Stowarzyszenia i jego majątkiem
  c) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
  d) Opracowywanie sprawozdań z działalności
  e) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków
  f) Wybór członków honorowych
  g) Powoływanie komisji, komitetów organizacyjnych
  h) Podpisywanie umów o współpracy
  i) Przyznawanie medalu pamiątkowego im. Ludwika Bierkowskiego
  j) Ustalanie wysokości składek członkowskich
  k) Wykonywanie innych czynności wynikających z celów statutowych
  Uchwały Zarządu podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.
  § 27
  1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
  2. W czasie trwania kadencji Komisja może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących.
  § 28
  1. Komisja Rewizyjna jako organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia ma kontrolować jego działalność w zakresie programowym i majątkowo-finansowym.
  2. W szczególności do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia
  b) zgłaszanie uwag i wniosków dot. Działalności władz Stowarzyszenia
  c) opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej
  d) składanie przed Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
  e) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
  f) wykonywanie innych zadań określonych przez władze Stowarzyszenia
  Rozdział V
  Majątek Stowarzyszenia
  § 29
  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusz.
  2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
  ? składki członkowskie
  ? subwencje i dotacje
  ? darowizny i zapisy
  - inne wpływy także z działalności gospodarczej, prowadzonej według zasad określonych w obowiązujących przepisach
  3. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie do realizacji zadań statutowych
  4. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem
  § 30
  1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  2. Do ważności dokumentów będących skutkiem zobowiązań wynikających z pkt. 1 wymagany jest podpis Prezesa i jednego z członków Zarządu lub upoważnionego Wiceprezesa i jednego z członków Zarządu.
  Rozdział VI
  Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
  § 31
  Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w obecności 75% uprawnionych do głosowania.
  § 32
  1. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi jego Zarząd, stosownie do wytycznych uchwalonych przez Zgromadzenie.
  2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań przejmuje wskazana przez Walne Zgromadzenie osoba prawna.